Přejít k hlavnímu obsahu

Pozemkový spolek Arion

ČSOP Arion založil v roce 2017 stejnojmenný Pozemkový spolek Arion, ve kterém sdružuje všechny lokality, které dlouhodobě obhospodařuje. Zahájení péče o lokalitu vždy předchází podrobný monitoring a konzultace s odborníky. Vždy je zásadní spolupráce s vlastníky lokalit, bez jejichž vstřícného postoje by aktivní ochrana přírody realizovat nešla. 


Na údržbě dalších, zákonem chráněných lokalit spolupracujeme se Státní ochranou přírody, a to jak českou, tak slovenskou a rakouskou.


Údržba lokalit, jakožto činnost už z principu nevýdělečná, je zajišťována s pomocí k tomu určených dotačních programů MŽP ČR a ČSOP a dále s obrovskou pomocí dobrovolníků, materiálních i finančních podporovatelů i samotných vlastníků. 


Děkujeme všem, bez vás by to nešlo!
 

Radiměřské Motýlí království

Lokalitu najdeme u obce Radiměř, nedaleko východočeských Svitav. Jedná se o teplomilné stráně, meze a sady roztroušené v krajině s krátkostébelnými suchými i mezofilními trávníky, zejména s jižní orientací. Místy můžeme najít i přirozeně bezlesé tzv. bílé stráně, nebo naopak malé mokřady. Péči o toto území jsme zahájili v roce 2015 a od té doby jsme obnovili téměř 10 hektarů zanedbaných zarostlých ploch a zdaleka nekončíme. 

Jsme zde na slínovcovém (opukovém) podkladu, který je bohatý na vápník. Je možné se setkat i s vápencovými vložkami. Krajina se vyznačuje velkými rozdíly v nadmořské výšce, tvoří tak ostře zaříznutá údolí s řadou příkrých strání. Vrcholy nejvyšších kopců dosahují bezmála sedmi set metrů, čímž plynule navazují na několik kilometrů vzdálené Žďárské vrchy. Celkově zdejší krajinný ráz připomíná svou členitostí a tvářností bělokarpatskou krajinu!
I velké množství teplomilných druhů hmyzu a rostlin, které se tady setkávají s druhy chladnějších oblastí, vytvářejí velmi vysokou druhovou pestrost, podobně jako v Bílých karpatech. Příkladem je hned několik druhů orchidejí nebo desítky druhů denních motýlů, přičemž jenom modrásků tady bylo zjištěno úžasných 11 druhů. Největší senzací této oblasti je náš největší modrásek, kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný. Tento druh se ve zdejší krajině dosud nezřídka vyskytuje, ačkoliv na většině území České republiky již vyhynul, popřípadě mu k vyhynutí mnoho nezbývá. V evropském měřítku tento tmavomodrý krasavec patří dokonce mezi patnáct nejohroženějších motýlů!

Dále tu žijí třeba modrásek kozincový, modrásek podobný, hnědásek jitrocelový, perleťovec dvanáctitečný, z obratlovců třeba kriticky ohrožená zmije obecná. Mezi zdejší zajímavé rostliny patří kupříkladu pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, prstnatec májový, ostřice ptačí nožka, hořec křížatý, jalovec obecný, hrušeň polnička nebo tis červený.

Zdejší obec je výjimečná přinejmenším ještě jednou skutečností. Již v počátečních jednáních se zastupiteli obce a místními vlastníky jsme se setkali s neuvěřitelnou ochotou, nadšením a dokonce i nabídkami pomoci. Tento povětšinou vřelý přístup nás velmi překvapil. Díky tomu se nám bez větších problémů podařilo získat potřebné souhlasy vlastníků k provádění zásahů na pozemcích, a to nás plní optimismem. Všem vlastníkům, občanům a vedení obce, kteří přispívají k zachování výjimečně bohaté přírody obce Radiměř, srdečně děkujeme!
 

Moravskotřebovsko, "Valašsko česko-moravského pomezí"

Lokality jsou rozptýleny v okolí Pěčíkova, Plechtince, Hraniček, Petrůvky a Vranové Lhoty na úplném východním okraji Pardubického kraje. Působíme zde nejdéle – od roku 2013.

Můžeme tu nalézt velmi zajímavé nízkostébelné suché trávníky, někdy na kyselých a někdy na mírně kyselých půdách. Rychlost, s jakou se zdejší vegetace mění v závislosti na pestrém podloží, je neuvěřitelná a vznikají naprosto nepochopitelné kombinace druhů. Ve strmých jižních svazích se nachází velké množství lokalit se zachovalými xerotermními lučními biotopy, zejména starými pastvinami, které jsou typické bohatou suchomilnou až stepní flórou a faunou. Ta sem proniká z oblasti Hornomoravského úvalu a jedná s o jednu z možných migračních cest teplomilných organismů z Moravy do Čech. Příkladem aktuálního šíření teplomilných druhů na sever je dříve vzácná kudlanka nábožná, která těmito cestami překonala česko-moravské pomezí a šíří se do Čech.    Další vzácné druhy tady ale žijí už dlouhou dobu - třeba kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný, který tady úplnou náhodou a téměř bez pozornosti přežil až do dneška. Dalšími místními unikáty jsou hnědásek květelový nebo saranče vrzavá, kteří jsou ohroženi vyhynutím nejen u nás, ale rychle mizí v celé Evropě. Z obratlovců se tady můžeme setkat třeba se vzácnou užovkou hladkou. 

Kromě zajímavých živočichů v oblasti roste i řada vzácných rostlin. Krajinu obývá například oman vrbolistý, hořeček brvitý, záraza žlutá či orchideje bradáček vejčitý a okrotice bílá. 

Abychom zdejší přírodní hodnoty zachránili, museli jsme všechny zanedbané cenné plochy zbavit náletových dřevin a zavést každoroční mozaikovité kosení, ušité na míru jednotlivým druhům. Naše práce není vždy jednoduchá a přináší i zdlouhavá jednání a občas hromady klacků naházených pod nohy. Z tohoto důvodu jsme velmi potěšení, že i na Moravskotřebovsku žije spousta dobrých lidí, kteří nám rádi svěřují své pozemky, abychom o ně svědomitě pečovali. Někteří nám dokonce s udržením přírodního bohatství svého rodného kraje neváhají osobně pomoci a my jim za to srdečně děkujeme.
 

PŘÍKLADY JEDNORÁZOVÝCH ZÁSAHŮ

CHKO České Středohoří

Kosení stepních trávníků na vrcholech Raná, Oblík, Dlouhá hora, s cílem podpory jediné české populace okáče skalního. Spolupráce s JARO Jaroměř a Pražskou pastvinou

CHKO Český Kras

Odborné prořezávky lesního porostu, s cílem podpory populace okáče metlicového. Spolupráce s Pražskou pastvinou.

DALŠÍ INFORMACE, SPOLUPRÁCE

Pozemkový spolek Arion na webu ČSOP


Velkojaroměřský pozemkový spolek při ČSOP JARO Jaroměř